Algemene voorwaarden

Bij het aannemen en uitvoeren van een opdracht kan het gebeuren dat er onduidelijkheden of meningsverschillen ontstaan. Daarom hebben wij algemene voorwaarden vastgesteld, waarin wij aangeven wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u als opdrachtgever verwachten. Wij zullen uw opdracht met de gebruikelijke zorg uitvoeren.

In de meeste gevallen wordt een opdracht persoonlijk of digitaal aangeleverd en vaak ook doorgesproken. Dan zal het duidelijk zijn wat er wordt geleverd en op welke termijn.

1. Opdrachtaanname
De opdrachten worden volgens onderstaande voorwaarden aangenomen en verwerkt. De opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden bij het plaatsen van een opdracht. Na verwerking van de opdracht kan het door de opdrachtgever overgedragen bestand een maand worden bewaard op de server, dit is voor het geval dat de klant later een herhaal opdracht wenst te plaatsen.

2. Auteursrecht
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van het overgedragen bestand. Print Service Ede aanvaardt hierin geen aansprakelijkheid en gaat ervan uit dat het auteursrecht berust bij de opdrachtgever. Voor eventuele gevolgen van onrechtmatig gebruik van beschermde data is uitsluitend de opdrachtgever aansprakelijk en die dient zich bij de bestelling en eventuele verspreiding van het geprinte materiaal strikt te houden aan de wettelijke bepalingen.

3. Aansprakelijkheid
Voor beschadiging of verlies van de bestanden kan Print Service Ede in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. Print Service Ede stelt nadrukkelijk vast dat de kwaliteit van het printwerk sterk afhangt van de kwaliteit van het aangeleverde bestand. Garantie voor de kleur kunnen wij niet geven, behalve bij een door ons gemaakte kleurproef. De aansprakelijkheid van Print Service Ede blijft beperkt tot verwijtbare productiefouten.

4. Levertijd
Alle opdrachten worden binnen de met u afgesproken termijn uitgevoerd. Wij zetten ons ten allen tijde in om onze afspraak na te komen. Vertragingen van 5 werkdagen of minder in de levertijden kunnen geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht of tot schadevergoeding.

5. Garantie
Reclamaties dienen, voor zover het een duidelijke klacht betreft, uiterlijk binnen twee weken na levering van de door u gegeven opdracht, kenbaar gemaakt te worden. Bij gegronde klachten kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt op het opnieuw uitvoeren of herstellen van de opdracht bij inlevering van het foutieve drukwerk.

6. Betalen
Nadat uw printwerk bij u is afgeleverd of door u is opgehaald, ontvangt u een factuur.
Bij kleine particuliere opdrachten geven wij de voorkeur aan het contact betalen bij levering.
Bij alle andere opdrachten ontvangt u de factuur, deze dient binnen 30 dagen voldaan te worden
op de vermeldde bankrekening.

Wij claimen geen rechten op de copyrights, de volledige verantwoordelijkheid blijft bij u.